Tietosuojaseloste

I. Yleiset säännökset

1. JSC Pigu perku group verkkosivupäällikkö varmistaa, että yritys ei koskaan käytä JSC Pigu perku group -nettisivujen kautta hankittuja henkilötietoja vääriin tarkoituksiin. Henkilötietojasi käsitellessämme noudatamme Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), Suomen tasavallan lakia henkilötietojen laillisesta suojasta (the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania, "LLPPD"), Suomen tasavallan lakia sähköisestä viestinnästä (Law on Electronic Communications of the Republic of Lithuania, "LEC") ja muita suoraan sovellettavia säädöksiä koskien henkilötietosuojelua, sekä tietosuojaa valvovien viranomaisten ohjeita (Suomessa valtion tietosuojatarkastuslaitos – State Data Protection Inspectorate).

2. Asiakkaan henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja talletusta määrittävät tämä Tietosuojalauseke, Suomen tasavallan laki henkilötietojen laillisesta suojasta ja muut säädökset.

3. JSC Pigu perku group noudattaa seuraavia perusperiaatteita koskien henkilötietojen käsittelyä:

3.1 Henkilötietoja kerätään määriteltyjä ja laillisia tarkoituksia varten;

3.2 Henkilötiedot käsitellään automaattisesti.

3.3 Henkilötiedot käsitellään tarkasti ja reilusti.

3.4 Henkilötiedot käsitellään lainmukaisesti, eli vain kun:

3.4.1 rekisteröity antaa suostumuksensa;

3.4.2 laaditaan sopimus, jonka osapuolista yksi on rekisteröity;

3.4.3 JSC Pigu perku group on käsiteltävä henkilötietoja lain mukaisesti;

3.4.4 henkilötiedot on käsiteltävä JSC Pigu perku group tai kolmannen osapuolen, jolle henkilötiedot toimitetaan, perustellusta syystä ja rekisteröidyn intressejä ohittamatta.

3.5 Henkilötietoja päivitetään jatkuvasti.

3.6 Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen sitä käyttötarkoitusta varten, jota tietoja käsiteltiin.

3.7 Henkilötietoja käsittelee vain valtuutettu henkilöstö.

3.8 Kaikki tieto henkilötietojen käsittelystä on luottamuksellista.

3.9 Henkilötietoja käsitellessämme noudatamme Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), Suomen tasavallan lakia henkilötietojen laillisesta suojasta (the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania, "LLPPD"), Suomen tasavallan lakia sähköisestä viestinnästä (Law on Electronic Communications of the Republic of Lithuania, "LEC") ja muita suoraan sovellettavia säädöksiä koskien henkilötietosuojelua, sekä tietosuojaa valvovien viranomaisten ohjeita (Suomessa valtion tietosuojatarkastuslaitos – State Data Protection Inspectorate).

4. Palvelu on saatavilla:

4.1 kaikille aktiivisille luonnollisille, yli 18-vuotiaille henkilöille

4.2 alaikäisille 15-18-vuotiaille vain vanhempien, adoptiovanhempien tai huoltajien suostumuksella, paitsi, jos he ovat itsenäisiä yrittäjiä tai heillä on apuraha;

4.3 oikeudellisille yhteisöille;

4.4 kaikkien yllämainittujen valtuutetuille edustajille.

II. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja varastointi

5. JSC Pigu perku group kunnioittaa jokaisen Asiakkaan yksityisyyttä. Asiakkaan henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut rekisteröintilomakkeessa mainitut tiedot) kerätään ja käsitellään automaattisesti:

5.1 Asiakkaan tilauksen käsittelyä varten;

5.2 talousasiakirjojen laatimista varten;

5.3 tavarantoimitukseen tai tavaroiden ulkoasuun liittyvien ongelmien ratkaisuun;

5.4 muiden sopimuksellisten velvoitteiden täyttämiseen.

6. Asiakkaan täytyy toimittaa kaikki henkilötietonsa oikeassa muodossa rekisteröitymisen ja tilauksen yhteydessä.

7. Asiakkaan henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan JSC Pigu perku group soveltaa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä varmistaakseen, että henkilötiedot pysyvät suojassa vahingosta johtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, muuntelemiselta, julkistamiselta ja kaikelta muulta lainvastaiselta käsittelyltä. Henkilötietoja säilytetään enintään 3 vuotta Asiakkaan viimeisestä ostopäivästä lukien.

7.1 JSC Pigu perku group varmistaa, että kolmannet osapuolet eivät lue tai muuntele Asiakkaan tietokoneelta palvelimelle siirrettyjä tietoja.

7.2 Verkkokauppapalveluja tarjoava JSC Pigu perku group tallentaa tietoa Asiakkaan tietokonepäätteellä (evästeitä käyttäen), varmistaen Asiakkaan pääsyn haluttuun palveluun. JSC Pigu perku group varmistaa, että kolmansilla osapuolilla ei ole kyseistä mahdollisuutta.

7.3 Lähetämme sinulle Yrityksen Uutiskirjeen sähköpostitse, ja/tai kyselemme palveluidemme laadusta vain aikaisemmin antamallasi suostumuksella ja yleisen tietosuoja-asetuksen, LEC:n, ja LLPPD:n mukaisesti.

8. JSC Pigu perku group saattaa käyttää tietoja, jotka eivät liity suoraan Asiakkaan henkilötietoihin, tilastollisiin tarkoituksiin, eli

ostettuja tuetteita koskevat tiedot. Kyseisiä tilastoja kerätään ja käsitellään siten, että Asiakkaan henkilöllisyys tai muut henkilötiedot, joista Asiakkaan henkilöllisyys voi käydä ilmi, eivät paljastu.

9. Toimivalta-alue: Suomi.

III. Henkilötietojen käyttö ja jakaminen kolmansille osapuolille

10. JSC Pigu perku group pidättää oikeuden siirtää tietoa kolmansille osapuolille:

10.1 JSC DPD Lietuva Liepkalnio str. 180, LT-02121 Vilnius, Yrityskoodi 111639299, JSC EVP International (www.paysera.lt) katuosoite: Mėnulio str. 7, LT -04326 Vilnius, yrityskoodi 300060819, JSC Omniva . Ateities plentas 45B, LT-52104 Kaunas Yrityskoodi: 300087912

10.2 BuyEU-palvelun tilaukset käsitellään maksupalveluyhtiö Maksekeskus AS:n MakeCommerce.lt-alustalla (Niine 11, Tallinna 10414, Viro, rekisterinumero: 12268475). Maksun suorittamiseen ja vahvistukseen tarvittavat henkilökohtaiset tietosi siirtyvät 

10.3 vain Suomen tasavallan lakien määrittelemän toimintamallin mukaisesti.

IV. Henkilötietojen muuttaminen tai päivittäminen

11. Asiakkaalla on oikeus muokata ja päivittää rekisteröitymislomakkeessa antamiaan tietoja. Lisäksi hänelle taataan Tietosuojaselosteen pykälässä 13 määriteltyjen oikeuksien täyttyminen.

12. Asiakkaalla on oikeus saada lisätietoa tietojensa käsittelystä, oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä ja oikeus pyytää tietojen poistamista ottamalla yhteyttä yritykseen sähköpostitse info@buyeu.fi

V. Tietojen tai korvausvaatimusten välittäminen

13. Saadakseen lisätietoa omista JSC Pigu perku group käsittelemistä henkilötiedoistaan Asiakkaan on toimitettava henkilöllisyystodistuksensa tai muuten vahvistettava henkilöllisyytensä säädösten määrittelemällä tavalla tai sähköisesti.

14. Mikäli asiakas huomaa henkilötietojensa olevan virheellisiä, puutteellisia tai epätäsmällisiä, hänellä on oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai pyytää tietojen käsittelemisen lopettamista, poislukien tietojen tallentaminen. Mikäli asiakas huomaa henkilötietojansa käsiteltävän lainvastaisella tavalla, hänellä on oikeus vaatia henkilötietojensa tuhoamista tai käsittelemisen lopettamista, poislukien tietojen tallentaminen.

VI. Muutosilmoitukset

15. JSC Pigu perku group on oikeus muokata Tietosuojaselostetta kokonaisuudessaan tai osittain ilmoittamalla siitä verkkosivuilla ja sähköpostitse.

16. Lisäykset tai muutokset tähän Tietosuojaselosteeseen tulevat voimaan julkaisupäivästä asti, eli alkaen siitä päivästä, kun ne on julkaistu verkkosivujärjestelmässä.

17. Jos Asiakas jatkaa JSC Pigu perku group tarjoamien palvelujen käyttämistä Tietosuojaselosteen lisäysten tai muokkausten jälkeen, Asiakkaan oletetaan hyväksyneen selosteen uuden version.